Športsko ribolovni savez Koprivničko-križevačke županije donosi Pravila natjecanja

NAJULOV KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 2017. godine

Članak 1.

Riba koja se boduje

Boduje se i mjeri u kilogramima deset kategorija riba koje su navedene na spisku sa izraženim minimalnim mjerama koja je za svaku kategoriju prijave propisana od strane organizatora

  • Šaran 60 cm
  • Štuka 70 cm
  • Som 100 cm
  • Smuđ 50 cm
  • Bolen 50 cm
  • Mrena 50 cm
  • Grgeč 30 cm
  • Linjak 30 cm
  • Deverika 30 cm
  • Plotica 20 cm

Za najulov priznaju se gore navedene ribe koje su ulovljene na ribolovnim terenima Športsko ribolovnog saveza Koprivničko-križevačke županije, odnosno riba ulovljena na nekom drugom terenu ne priznaje se za sudjelovanje u najulovu.

Pravo prijave imaju svi športski ribolovci sa važećim godišnjim i dnevnim dozvolama za obavljanje ribolova te članovi susjednih ovlaštenika koji posjeduju reciprocitetne dozvole za područje Koprivničko-križevačke županije.

Članak 2.

Način prijave i objava Pravila

Prijava se dostavlja na ispunjenom i ovjerenom obrascu prijave koji je objavljen na web stranicama Športsko ribolovnog saveza Koprivničko-križevačke županije, Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije i portala ePodravina. Uz popunjeni i ovjereni prijavni obrazac dostavljaju se tri fotografije. Pravila natjecanja biti će objavljena na web stranicama Športsko ribolovnog saveza Koprivničko-križevačke županije, Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, portala ePodravina i u Malom Podravskom. Natjecanje traje od 01. 04. 2017. do 31. 12. 2017.

Prijave se dostavljaju poštom na adresu Športsko ribolovnog saveza Koprivničko-križevačke županije, Hrvarske državnosti 7, Koprivnica ili putem maila na mail adresu: ribolovnisavez.kckzz@gmail.com.

 

Članak 3.

Mjerenje i vaganje ribe

Riba se mjeri u centimetrima na način da se mjeri od vrha ustiju do kraja sklopljene repne peraje. Osim dužine, riba se obavezno mora izvagati.

Mjerenje i vaganje se vrši u prisustvu najmanje jednoga svjedoka koji kasnije ovjerava svojim podacima i potpisom prijavu. Kod bodovanja primjenjuje se pravilo 1 gram = 1 bod odnosno 1 centimetar = 1 bod.

Članak 4.

Sadržaj fotografije

Jedna fotografija mora biti snimljena uz vodu na kojoj je riba ulovljena, zbog promocije same vode. Na fotografiji uz ribu mora se nalaziti ribolovac koji je ulovio tu ribu, te istu držati u rukama i osoba koja se na prijavnici potpisala kao svjedok.

Jedna fotografija mora biti snimljena na način da je riba položena na prostirci ili na neku drugu podlogu koja osigurava maksimalnu zaštitu ribe od ozljeđivanja, može i na travi. Na istoj fotografiji uz ribu mora biti metar postavljena na način da se početak metra mora nalaziti uz ribu kad se zamisli okomica na početak ribljih usta, a završetak metra mora biti najmanje 20 cm iza repa ribe, odnosno da se na slici metra vidi slijedeća desetica koja dolazi tako da povjerenstvo preko fotografije može utvrditi da se stvarno radi o prijavljenoj dužini na prijavnici. Npr. Riba je dugačka 73 cm, na slici, na metru se mora vidjeti mjera 80 cm, te godišnja, dnevna ili reciprocitetna dozvola kao potvrda da prijavljeni ribolovac ima pravo ribolova na vodama ŠRS KC-KŽ.

Ribe slikane na šodru, kamenu ili na podlogama koje mogu nanijeti ozljede ribi ili ribe na prostirci koje su vidljivo oštećene, neće biti priznate.

Ribe koje neće biti fotografirane na način koji je naveden u prvom i drugom stavku ovoga članka povjerenstvo neće priznati kao pravovaljanu prijavu.

Članak 5.

Proglašenje pobjednika

Povjerenstvo će pregledati sve prijave te donijeti konačnu odluku čiji ulov u kojoj kategoriji riba će biti proglašen kao najulov godine. Povjerenstvo će prilikom pregleda fotografija i prijava uzeti u obzir i izgled ribe te elemente fotografije (članak 4. stavak 1. i 2. Pravila). Pobjednici po kategorijama biti će objavljeni po završetku natjecanja u Malom Podravskom, na portalu ePodravina te na web stranicama Športsko ribolovnog saveza Koprivničko-križevačke županije i Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, te poimenično obaviješteni gdje i kada će biti svečanost dodjele nagrada i prigodnih poklona sponzora.

U Koprivnici, 31. ožujka 2017.

Predsjednik ŠRS KCKŽŽ:

Ivan Petak


Prijavnica za najulov 2017.