Prirodna raznolikost Podravine i Prigorja

Đurđevački pijesci – posebni geografsko-botanički rezervat

To je posljednji, nepošumljeni ostatak dvanaest kilometara dugog pojasa Podravskih pijesaka takozvane „Hrvatske Sahare“. Svrha zaštite je očuvanje preostalog dijela pješčanih naslaga kao specifičnog staništa važnog za opstanak osebujne vegetacije pijesaka endemičke biljne zajednice trave sivkaste gladice i vlasulje bradice, uz koju je vezan velik broj biljnih i životinjskih vrsta, od kojih neke ne možemo naći nigdje drugdje u Hrvatskoj.

 

Mali Kalnik – posebni botanički rezervat

To je morfološki i pejzažno najizdvojeniji dio planine Kalnik, a nalazi se iznad izohipse od 410 m. Taj posebni botanički rezervat zauzima 5,35 ha. Svrha zaštite je očuvanje botaničkih vrijednosti sadržanih u vegetaciji stijena što je rezultat specifičnog reljefa, sastava tla, klime, ekspozicije i hidroloških odnosa. Rezultat toga je prisutnost nekih mediteranskih, alpskih i pontskih biljaka. Botanički rezervat Mali Kalnik nalazi se unutar veće zaštićene cjeline Značajnog krajobraza Kalnik.

 

 

Dugačko brdo – posebni botanički rezervat šumske vegetacije

Dio je šumskog predjela gospodarske jedinice Dugačko brdo. Lociran je u blizini Koprivnice, a površinom od 10,91 ha, dodiruje i jugoistočne obronke Kalnika. Nalazi se na nadmorskoj visini od oko 250 m. To je miješana šumska sastojina, u kojoj je bukva najzastupljenija, a ima i hrasta kitnjaka i graba, dok druge vrste i neki lišćari dolaze pojedinačno. Starost te sastojine je oko 100 godina, a u njoj reprezentativan značaj ima bukva vrlo dobre vitalnosti.

 

Crni jarki – posebni botanički rezervat šumske vegetacije

Locirani istočno od mjesta Kalinovac, „Posebni rezervat šumske vegetacije Crni Jarki“ zauzima 72,23 ha. Razlog zaštite je prisutnost crne johe koja se u tom području nalazi u optimalnom razvitku, te se ubraja među najkvalitetnije sastojine takve vrste u Europi. U okviru zaštićenog područja Crni jarki nalazi se i trajna ekološka ploha kao dio međunarodnong projekta „Čovjek i biosfera“, sa svrhom multidisciplinarnih istraživanja promjena u ekosustavu crne johe na tom području, jedinstvenom u Europi.

 

Veliki Pažut – posebni ornitološki rezervat

Nalazi se na ušću rijeke Mure u Dravu, u blizini mjesta Legrad. On zauzima površinu od 571 ha. Karakterizira ga ispresiječenost kanalima i starim rukavcima s pješčanim dinama, šljunkovitim nanosima, niskim obalama i adama, što rezultira specifičnošću biljnog i životinjskog svijeta. Tako tu nalazimo velik broj ptičjih vrsta, mnoštvo visoke i niske divljači, a od nedavno i glodavca dabra koji je reintrodukcijom u okviru projekta „Dabar u Hrvatskoj“ ponovno unesen na to područje.

 

Župetnica- park šuma

Nalazi se zapadno od Križevaca zaštićen od 1983. površinom od 62,33 ha kao „Park šuma Župetnica“. Predstavlja „pluća“ grada Križevaca, a namijenjena je za odmor i rekreaciju što upotpunjuje i postojeća trim staza unutar same šume. To je miješani šumski kompleks u kojem se nalaze prirodne sastojine hrasta kitnjaka, običnog graba, crne johe…

 

Kalnik – značajni krajobraz

Najviše područje planine Kalnik s okolnim šumskim sastojinama i poljima zaštićen je zbog specifičnih geoloških i geomorfoloških osobina iz čega proizlaze i krajobrazne i florne raznolikosti. Raznolikost reljefa, njegova građa i posebnost mikroklime odražavaju se u specifičnostima kulturne i povijesne baštine tog područja, kao i u bogatstvu biljnih zajednica koje rastu na tom lokalitetu.

 

 

Čambina – značajni krajobraz

Područje barskog ekosustava Male i Velike Čambine s užom okolicom je površine od cca 50 ha. Nalazi se kod Ždale u kutu što ga zatvara granica s Mađarskom i lijeva obala rijeke Drave. Raznolikost flore i faune u tom vodenom ekosustavu i njegovoj užoj okolici daju tom području niz specifičnosti i raznolikosti mikrostaništa i lokaliteta tipičnog za kontinentalno peripanonsko područje kao i izuzetnu hidrobiološku, ekološku, estetsku i krajobraznu vrijednost.

 

 

Repaš – spomenik prirode

U Ždali se nalazi mali park koji okružuje zgradu Šumarije Repaš. U njemu se ističe skupina stabala hrasta lužnjaka, visokih 24-28 metara i pojedinačne starosti oko 370 godina. Stabla se smatraju najstarijim primjercima hrasta lužnjaka ne samo u Podravini nego i mnogo šire. Stabla se ističu izuzetnim izgledom i ljepotom što im daje posebnu, raritetnu estetsku, znanstvenu i kulturno-povijesnu vrijednost.

 

 

 

Livade u Zovju – spomenik prirode

Kod Đelekovca se nalazi područje male livade u Zovju sa površinom od 1 ha. Tu je stanište Velikog livadnog plavca i Zagasitog livadnog plavca koji spadaju među najugroženije i najranjivije europske vrste leptira. Za njihov opstanak važno je postojanje biljke krvare, određene vrste mrava te vlažan i održavan livadni biotop, uvjeti kakve pruža upravo ovaj lokalitet.

 

 

Stablo starog pitomog kestena u Močilama – spomenik prirode

Kod Koprivnice, u Močilama, u neposrednoj blizini crkve i šumskog rasadnika raste staro stablo pitomog kestena. Starost mu se procjenjuje na oko 420 godina. Predstavlja jedno od rijetkih ugroženih primjeraka stabala te vrste. Ono ima ne samo korisnu nego zbog lijepog lišća i krupnih cvijetnih resa i prvorazrednu dekorativnu, estetsku  i edukativnu vrijednost.

 

 

Park „Pod lipama“ u Novigradu Podravskom – spomenik prirode

U parku „Pod lipama“ u Novigradu Podravskom raste višestoljetno stablo lipe. Izuzetne je estetske i povijesne vrijednosti. Starost mu se procjenjuje na oko 325 godina. Visoko je oko 25 metara. Stablo je dobre vitalnosti, dojmljivog izgleda i ljepote. Stablo lipe je 2002. godine zaštićeno u kategoriji spomenika prirode.

 

 

 

 

Park kraj OŠ V.  Nazora u Križevcima – spomenik parkovne arhitekture

U samom je centru Križevaca. Površinom od 1,33 ha zaštićen je kao spomenik parkovne arhitekture. Oblikovan u slobodnom stilu posjeduje mnoštvo vrijednih stabala, a posebno se ističu velika stabla divljeg kestena, lipe piramidalnog rasta, amerikanskog hrasta, jele, smreke i šumskog bora te pojedina stabla koprivića, sofore, likvidambra, zelkove, gorostasne tuje, crnog bora… Starost stabala je oko 130 godina.

 

Park kraj poljoprivredne škole u Križevcima – spomenik parkovne arhitekture

Smješten u centru Križevaca, leži na blago nagnutom terenu ispred spomenute škole. Prostire se na 1,4 ha i zaštićen je kao spomenik parkovne arhitekture. Oblikovan je u slobodnom stilu, a sadrži jednim dijelom stara stabla, dok je ostali dio uređen posljednjih godina. Od starog drveća u parku se ističe veliki broj starih smreka i jela, platana, taksodija, lipa, pajasena i dr. Zbog starosti ovih stabala, procijenjenih na oko 130 godina, ovaj park ima izuzetnu estetsku, kulturno-povijesnu i hortikulturnu vrijednost.

 

Mura – Drava – regionalni park

Prvi regionalni park u Republici Hrvatskoj. Obuhvaća tokove rijeka Mure i Drave te se prostire unutar Međimurske, Varaždinske, Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije u ukupnoj površini od 87.680,52 ha. Na području Koprivničko-križevačke županije zauzima površinu od 16.780,85 ha i predstavlja prostorno najveće zaštićeno područje u Koprivničko-križevačkoj županiji. Svrha zaštite tog područja je sačuvati na državnoj i europskoj razini ugrožena i rijetka prirodna vlažna staništa mrtvih rukavca, vlažnih travnjaka, poplavnih šuma, napuštenih korita, meandara, sprudova te strmih odronjenih obala gdje su život pronašle brojne zaštićene i rijetke biljne i životinjske vrste, kao i očuvati bogatu kulturno-tradicijsku baštinu.

 

Izvor: Arhiva Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije“. Odabrane fotografije možete koristiti isključivo u svrhu objave i promocije zaštićenih područja naše županije na web stranicama Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije.

http://www.zastita-prirode-kckzz.hr